Par futbolu

Valstu izlašu vadītāji.

 1. Valstu izlašu vadītājus var iecelt un ierosināt atcelt valsts izlases spēlētāju pārstāvētās FL komandas, un atcelt FL vadība, pārējas FL institūcijas var ieteikt valsts izlases vadītāja iecelšanu, atcelšanas ierosināšanu vai atcelšanu.
 2. Valsts izlašu vadītājs tiek iecelts balsojot katram FL komandas vadītājam. Termiņu kādā komandas vadītājam jānobalso un sodus par termiņu neievērošanu nosaka FL vadība, un īpaša termiņa nenoteikšanas brīdī, termiņš skaitās līdz dienai kad notiek valstu izlašu spēle.
 3. Valsts izlases vadītāja balsošanā obligāti jāpiedalās visām FL komandām kurām ir balss procenti attiecīgajā valsts izlasē ir lielāki par 1 procentu.
 4. FL komandu balsu procentuālais lielums ir atkarīgs no šai komandai piederošo spēlētāju svara (summa no spēlētāja prasmju ceturtās pakāpes) summas attiecību ar visu valsts izlasē spēlējošo spēlētāju svara summas.
 5. Valstu izlašu vadītājus valsts izlases spēlētāju pārstāvētas FL komandas var ierosināt atcelt šādos gadījumos:

5.1. vairākkārtēju valsts izlases spēlētāju, kuriem ir zems fitness lielums, nepamatota pieteikšanu spēlei valsts izlases vadītāja nevērības dēļ;

5.2. vairākkārtēju valsts izlases spēlētāju pārstāvēto FL komandu vadītāju prasības ignorēšana, kas saistīta ar šīs FL komandas spēlētājiem;

5.3. vairākkārtēju valsts izlases rīkojumu pavirša izstrāde, kuras rezultātā valsts izlase rāda vāju vai neadekvātu sniegumu;

5.4. citos gadījumos, kuros valsts izlases pārstāvētās FL komandas var norādīt uz nepiemērotību konkrētam valsts izlases vadītājam vadīt valsts izlasi;

5.5. gadījumos kuros valsts izlases vadītājs atkārtoti, bieži un nepamatoti uzaicina un atlaiž spēlētājus no valsts izlases rindām;

5.6. gadījumos kuros valsts izlases vadītājs neveic savas izlases spēlētāju uzaicināšanu.

 1. Valstu izlašu vadītājus FL vadība var atcelt šādos gadījumos:

6.1. valsts izlases vadītāja pārstāvētās FL komandas vadības atlaišanā;

6.2. nepamatota divas reizes pēc kārtas un trīs reizes vispār valsts izlases rīkojumu neiesūtīšana uz kalendārā paredzētām spēlēm;

6.3. gadījumos, kuros FL vadība uzskata, ka patreizējā valsts izlases vadītāja vadīšana ir pretrunā ar FL noteikumiem un FL noteikumos neaprakstītiem principiem.

 1. Valsts izlases vadītāja atcelšana notiek pēc FL Vadības rīkojuma un atcelšanas ierosināšana notiek valsts izlases pārstāvētām FL komandām savācot vairāk par 25% balsu.
 2. Valsts izlases vadītāja atcelšanas ierosināšanu var veikt jebkura FL komanda paskaidrojot sava ierosinājuma iemeslu. Ja valsts izlases vadītāja atcelšanas ierosinājums ir izraisījis to, ka par valsts izlases vadītāju ir iecelta citas FL komandas vadītājs, tad šī iemaksa tiek atmaksāta.
 3. Par to, ka uzsākts atcelšanas ierosināšanas process par konkrētas valsts izlases vadītāju tiek izziņots publiski un visām FL komandām un institūcijām.
 4. Pēc valsts izlases vadītāja atcelšanu ierosināšanas ar valsts izlases pārstāvēto FL komandu savākto noteikto balsu skaitu, tiek noteikts termiņš, kura laikā var pieteikties jaunie valsts izlases kandidāti un pēc tam notiek laika posms balsošanai par tiem. Valsts izlases vadītājs līdz balsošanas noslēgumam ir iepriekšējais valsts izlases vadītājs.
 5. Pēc valsts izlases vadītāja atcelšanas ar FL Vadības rīkojumu, tiek noteikta termiņš, kura laikā var pieteikties jaunie valsts izlases kandidāti un pēc tam notiek balsošana par tiem. Izlases vadītājs līdz balsošanas noslēgumam ir FL Vadība, vai FL Vadības īpaši norīkots vadītājs. Iepriekšējais valsts izlases vadītājs tiek svītrots no valsts izlases vadītāju kandidātu saraksta un viņam tiek aizliegts pieteikties par valsts izlases kandidātu līdz laikam kad tiek apstiprināts jaunais valsts izlases vadītājs.

Rīkojumu iesūtīšana un spēļu notikšana

 1. FL Pasaules Kausā rīkojumi ir sastādāmi tieši tāpat kā FL komandu rīkojumi un tas ir aprakstīts noteikumu sadaļā Rīkojumi un vienīgās atšķirības ir:

1.1. spēlētāju fitness lielumam ir jābūt vismaz 40, lai viņš varētu tikt pieteikts spēlei;

1.2. spēlētāju automātiskā nomaiņa notiek nokrītoties fitness lielumam līdz aptuveni 35 punktiem.

 1. Valsts izlases vadītājam ir tiesības izvēlēties jebkuru spēlētāju no valsts izlases kandidātiem un uzaicināt to spēlēt valsts izlasē, un tikai šos uzaicinātos spēlētājus valsts izlases vadītājs drīkst iekļaut spēles rīkojumos. Uzaicināt un tā pat arī atbrīvot no spēlēšanas valsts izlases rindās var līdz ceturtdienas pusdienas laikam pirms valstu izlašu spēlēm nākamajā pirmdienā.
 2. Uzaicinātos spēlētājus to komandu vadītājs var ierobežot spēlēt valsts izlasē uz tekošo mēnesi samaksājot kompensāciju kas ir divu spēlētāja nedēļas algas apmērā par katru spēlētāju. Komandas vadītājs var ierobežot spēlētāju spēlēšanu valsts izlasē līdz piektdienas spēlēm pirms valstu izlašu spēlē nākamajā pirmdienā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.