Gada procentu likme, jeb GPL

GPL ir kredīta kopējās izmaksas patērētājam, kas ir izteiktas ikgadējos procentos no kredīta kopsummas saskaņā ar Direktīvas 2008/48/EK noteikumiem. Direktīvā noteikts vienādojums, kas izsaka ekvivalenci gada periodā starp esošo aizdevumu, no vienas puses, un kopējo esošo atmaksas un izmaksu vērtību, no otras puses

X ir GPL,

  • m ir pēdējās kredīta izņemšanas skaits,
  • k ir kredīta izņemšanas skaits, tātad 1 ≤ k ≤ m,
  • Ck ir izņemtā kredīta summa k,
  • tk ir gados un gada daļās izteikts starplaiks starp pirmo kredīta izņemšanas datumu un katras nākamās kredīta daļas izņemšanas datumu, tātad t1 = 0,
  • m’ ir pēdējā maksājuma vai izmaksu maksājuma skaits,
  • l ir maksājuma vai izmaksu maksājuma skaits,
  • Dl ir maksājuma vai izmaksu maksājuma summa,
  • sl ir gados un gada daļās izteikts starplaiks starp pirmās kredīta izņemšanas datumu un katra maksājuma vai izmaksu maksājuma datumu.

(Informācija veidota saskaņā ar Price Water house Coopers dokumentu, kas ievietots LAFPA vietnē).

GPL formula izstrādāta kredītiem, kuru termiņš ir izteikts gados vai gada daļās (formulas apzīmējumi tk un sl), kas pamatā ir patēriņa kredītiem, ko izsniedz bankas. Formulā var izteikt termiņu dienās (piemēram, 14 dienas tiek izteikta kā daļa no gada – 14/365), tomēr tā nav piemērota uz patēriņa kredītiem, kuriem termiņš ir īss (piemēram, dienas vai mēneši, t.i., mazāk par 1 gadu).

Citiem vārdiem – GPL nav specifiski pielāgots kredītiem, kuru termiņš ir mazāks par vienu gadu. Ir vairākas būtiskas atšķirības starp banku un nebanku sektora pakalpojumiem – pēdējiem šī formula nav piemērojama aizņēmuma termiņa, komisiju un administrēšanas maksu dēļ. Ātro patēriņa kredītu sniedzēji spēj piedāvāt kredītus, kurus var salīdzināt ar citu faktoru palīdzību – ar komisijas maksām, piemēram.

Kāpēc tad tika ieviests GPL, kuru nav jēgas uzrādīt distances kredītu cenas aprēķināšanā?

1)            Finanšu pakalpojumu industrija centās vienādot kredīta kopējo izmaksu apmēra aprēķināšanas veidu; to varētu veikt, izmantojot GPL.

2)            Visā ES tiek meklēts patērētājiem vienots veids, kādā novērtējamas patēriņa kredīta izmaksas, kas kalpotu par galveno lēmuma pieņemšanas kritēriju patērētājiem visā ES.

3)            Patērētāju tiesību aizsardzības institūciju galvenais mērķis, izmantojot GPL, ir – nodrošināt līgumisku taisnīgumu starp aizdevuma līguma pusēm.

4)            Tā kā patērētāji saņem dažādu informāciju no kredītu izsniedzējiem, likumi ir domāti tam, lai nodrošinātu patērētājiem tiesības saņemt tādu informāciju, kas ir viegli saprotama. Tāpēc GPL tika pieņemts kā viens no nosacījumiem vienotā finanšu tirgū.

5)            Lai aizsargātu patērētāju, GPL varēja būt instruments, ar kura palīdzību tirgus varētu tikt regulēts, t.i., procentu likmes ierobežotas.

Avots: http://www.radio3.lv/kas-ir-gada-procentu-likme-gpl

Izanalizējot 5. punktu, pieminams, ka arī Price Waterhouse Coopers vērš patērētāju uzmanību vienkāršu aprēķinu virzienā un atgādina, ka GPL vislabāk strādā tikai industrijas regulēšanas nolūkos. Un pat tie (regulējumi) noveduši pie negatīvām sekām, piemēram, nelegālas kreditēšanas. Tas notiek tādējādi, ka finanšu tirgus locekļi, nespējot izpildīt noteiktas regulatoru prasības, pamet tirgu, bet šajā vietā radušos nišu aizpilda nelegālie kreditētāji, kuri paaugstina noziedzības līmeni, nepildot prasības, līdz ar to regulators atceļ ierobežojumus.

Piemēram, Lielbritānija, izanalizējot citu valstu pieredzi, ir atteikusies no GPL ierobežojumu noteikšanas, bet izvēlējusies alternatīvus veidus industrijas regulēšanai, piemēram, reklamēšanās ierobežojumus, patērētāju maksātspējas analīzi, informācijas atklātības principu gan par aizdevēja uzņēmējdarbību, gan arī aizdevuma līguma noteikumiem, par galveno mērķi izvirzot patērētāju tiesību aizsardzību.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.